Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Bydgoszcz, ................................................

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ja, niżej podpisany, wyrażam wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Sympatyków Budowlanki "Azymut+" jako członek:

       zwyczajny                                                                                                                       *wspierający

Imię i nazwisko

 

Imię ojca

 

Imię matki

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Seria i numer dowodu osobistego

 

Adres stałego miejsca zamieszkania

 

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

Nazwa i adres zakładu pracy

 

 

*Nazwa firmy, adres, regon

 

 

 

.....................................................

                      data, podpis

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Sympatyków Budowlanki "Azymut+"  należy wypełnić deklarację oraz opłacić składkę roczną w wysokości 60 zł (w terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia oraz do 20 stycznia każdego kolejnego roku). Osoby, które zostaną członkami Stowarzyszenia po 1 lipca, opłacają połowę składki rocznej za dany rok. Składki członkowskie Stowarzyszenia można wpłacać do zastępcy prezesa lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia: Bank PKO BP 80 1020 1475 0000 8102 0218 9959 (tytuł wpłaty: składka członkowska). W przypadku rezygnacji ze stowarzyszenia opłacona wcześniej składka nie zostanie zwrócona. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze zwróceniem się do Zarządu o wydanie legitymacji członkowskiej. Za wydanie legitymacji pobierana jest opłata (jednorazowa) pokrywająca koszty produkcji. Zasady opłaty jak wyżej.

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Stowarzyszenia Sympatyków Budowlanki "Azymut+" i jako jego członek zobowiązuję się przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. W terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu mnie do Stowarzyszenia oraz do 20 stycznia każdego kolejnego roku zobowiązuję się opłacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia (60 zł) oraz opłacić koszty legitymacji (jednorazowo).

 

.....................................................

                      data, podpis

 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji jest Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki "Azymut+" z siedzibą: ul. Pestalozziego 18, gab.5, 85-095 Bydgoszcz. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach statutowej działalności Stowarzyszenia, w celach archiwalnych, a także dla potrzeb informowania o działalności Stowarzyszenia oraz oferowanych przez nie produktach i usługach. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dotyczących w szczególności działalności statutowej Stowarzyszenia oraz oferowanych przez Stowarzyszenie produktów i usług.

          

    TAK ……………………….                                                                                    NIE ……………………….

                                  podpis                                                                                                           podpis

 

 

 

 

Wypełnia zarząd stowarzyszenia

Data wpłynięcia deklaracji:

Data przyjęcia /odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia:     

Numer legitymacji:

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisy członków Zarządu

...............................................................

...............................................................

................................................................

.................................................................

Zawartość

POBIERZ

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?