Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

STATUT

STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW BUDOWLANKI „AZYMUT+”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki „Azymut+” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Azymut+”

 

 • § 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną, ma charakter dobrowolny.

 

 • § 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i województwa kujawsko - pomorskiego.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • § 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz

 

 • § 5

Stowarzyszenie oraz władze stowarzyszenia są uprawnione do używania pieczęci.

 

 • § 6

Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym (logo). Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

 

 • § 7

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

 

 • § 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 • § 9

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Zespołu Szkól Budowlanych w Bydgoszczy zwanego dalej Szkołą w działaniach na rzecz:

1)      inicjowania, wspierania i pomocy w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży,

2)      dążenia do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym,

3)      uczniów zdolnych i ambitnych, poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach krajowych i zagranicznych,

4)      pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenia kursów naukowych, kół zainteresowań, itp. ,

5)      inspirowania, rozwijania, pobudzania i popierania inicjatyw zawodowych, społecznych, zainteresowań naukowych oraz doskonalenia umiejętności członków Stowarzyszenia,

6)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7)      wspierania modernizacji i funkcjonowania Szkoły,

8)      podejmowania współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji,

9)      współpracy ze środowiskiem lokalnym,

10)  działalności charytatywnej,

11)  promocji i organizacji wolontariatu ,

12)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji regionalnej, narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

13)  ochrony i promocji zdrowia,

14)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, równych praw kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym,

15)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

16)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

18)  kombatantów i osób represjonowanych,

19)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

20)  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 96. Poz. 873 z późn. zmianami), w zakresie określonym w lit. L-AQ.

 

§ 10

Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą w wychowaniu dzieci i młodzieży, zgodnie z celami wymienionymi w § 9, na zasadach porozumienia z nauczycielami i rodzicami.

 

§ 11

Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

2)      współpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami państwowymi, samorządem terytorialnym i jego organami, organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomocy ludziom,

3)      realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sztuki i kultury, promocji zdrowia, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy osobom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka oraz ucznia, edukacji, działań promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci, młodzieży i dorosłych,

4)      działalność promocyjną,

5)      wykorzystywanie bazy lokalowej,

6)      organizowanie spotkań propagujących cele Stowarzyszenia,

7)      finansowe wspieranie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej,

8)      organizowanie konferencji naukowych, konkursów,

9)      prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism fachowych, książek i materiałów pomocniczych,

10)  opracowanie programów optymalizujących funkcjonowanie i rozwój szkoły,

11)  nawiązywanie i utrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami partnerskimi,

12)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA

 

 • § 12

1)      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2)      Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

 

 

 

 • § 13

1)        Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec.

2)        Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele stowarzyszenia i pragnie włączyć się w ich realizację.

3)        Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać również małoletni w wieku od  16 do 18 lat, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

4)        Członkowie małoletni mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do  czynności prawnych. Członkowie małoletni nie mogą pełnić funkcji Prezesa.

5)        Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej po złożeniu przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji.

 

 • § 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)      korzystania z poradnictwa, szkoleń, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, na warunkach preferencyjnych i ulgowych,

e)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

f)       zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia,

g)      posiadania legitymacji,

h)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 

 • § 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek do:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b)      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)      przestrzegania regulaminów Stowarzyszenia,

e)      regularnego opłacania składek członkowskich,

f)       wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,

g)      przestrzegania norm i zasad etyki.

 

 • § 16

1)      Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez zarząd oddziału lub okręgu.

2)      Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3)      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

 • § 17

1)      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny  wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2)      Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

 • § 18

1)      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2)      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3)      Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 • § 19

1)      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

c)      wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)      wykluczenia przez Zarząd ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

e)      pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f)       skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe,

g)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

h)      pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

2)      Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

3)      Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

1)      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2)      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3)      Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4)      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5)      Walne Zebranie Członków  jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków prowadzącego obrady. Uchwały będą podejmowane w głosowaniu jawnym.

6)      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

7)      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

 

 • § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

j)        ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek,

k)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

l)        rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu,

m)   podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

 

§ 23

1)      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2)      Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I  terminie, a w II terminie (30 min później) niezależnie od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym lub jawnym na poszczególnego kandydata. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3)      Zarząd składa się z:

a)      Prezesa,

b)      Zastępcy Prezesa,

c)      Skarbnika,

d)      członka Zarządu.

4)      Prezes:

a)      kieruje pracami Zarządu,

b)      przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

c)      osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie.

5)      Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

6)      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7)      W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 3 jego członków, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa.

8)      Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Zastępca Prezesa.

 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)      koordynowanie pracy członków Stowarzyszenia,

c)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d)      ustalanie wysokości składek członkowskich, po zasięgnięciu opinii członków w czasie Walnego Zebrania Członków,

e)      realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

f)       określanie szczegółowych kierunków działania,

g)      ustalanie preliminarzy działania,

h)      ustalenie wzoru deklaracji członkowskich,

i)        ustalenie wzoru legitymacji członkowskiej,

j)        sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,

k)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

l)        powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań,

m)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

n)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczenie),

 • o)      prowadzenie dokumentacji,

p)      wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

q)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

r)       wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym statutem.

 

 • § 25

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika, a w przypadku nieobecności Prezesa lub Skarbnika, Zastępcy Prezesa.

 

§ 26

1)      Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2)      Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie tajnym lub jawnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

3)      Komisja Rewizyjna składa się z:

a)      Przewodniczącego,

b)      dwóch członków.

 

 

 • § 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium zarządowi,

e)      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f)       wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

 

 • § 28

1)      Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.

2)      Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

3)      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

4)      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5)      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

 • § 29

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje tego Walne Zebranie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków obu organów.

 

 • § 30

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 31

1)      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)      dotacje.

2)      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3)      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4)      Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

5)      Zakazuje się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 32

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 33

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą powziętą 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 34

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

§ 35

1)      Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

2)      Likwidator w szczególności powinien:

a)      zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania,

b)      dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

c)      po zakończeniu likwidacji zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

3)      Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia Sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

 

§ 36

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

 

§ 37

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

 

 

Komitet Założycielski:

Dorota Czechowska……………………………………………….

Ewa Piskorska………………………………………………………..

Elżbieta Szerszyńska ……………………………………………..

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?